SIMPLE SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KERESKEDŐI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: "Szerződés")amely létrejött egyrészről a(z)
Név:
E-mail cím:
Székhely: ,
Bankszámlaszám:

mint az Oszkar.com telekocsi Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 67. 5. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01-09-988724) által üzemeltetett www.oszkar.com regisztrált felhasználója (a továbbiakban: "Kereskedő"),

másrészről az OTP Mobil Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32., cégjegyzékszáma: 01-09-174466) - a továbbiakban: "OTP Mobil" - (a Kereskedő és a OTP Mobil a továbbiakban külön-külön: "Fél", együtt: "Felek") között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

I. A Szerződés tárgya
1. Jelen Szerződés alapján az OTP Mobil, a Kereskedő, és a Kereskedő által nyújtott "sofőr"-szolgáltatást igénybe venni kívánó magánszemély utas (továbbiakban: Vevő) közötti, az OTP Mobil által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül bonyolított online pénzáramlás biztosítását és annak biztonságos lebonyolítását végzi (a továbbiakban: "Simple Szolgáltatás").
2. A Kereskedői ÁSZF mindenkor hatályos változata a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
3. A Szerződésben nem definiált, nagybetűvel írt fogalmak a Simple Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: "Kereskedői ÁSZF") meghatározott jelentéssel bírnak, azzal az eltéréssel, hogy jelen jogviszonyban a "Simple Fizetési rendszert" nem Kereskedő saját honlapjáról, hanem az Oszkar.com telekocsi Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 67. 5. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01-09-988724) által üzemeltetett www.oszkar.com (továbbiakban: Oldal, vagy Fizetési elfogadóhely) oldalról lehet elérni, a "Fizetési elfogadóhelyet" tehát nem a Kereskedő, hanem az Oszkar.com telekocsi Kft. (továbbiakban: Oszkar) implementálta a Fizetési elfogadóhelyen, azon keresztül pedig a Fizetési szolgáltatást Kereskedő (mint az Oldal regisztrált felhasználója), illetve az ő általa szállított utasok (mint Vevők) veszik igénybe.
4. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés alapján a Kereskedő a Simple Fizetési rendszert az Oldalon keresztül használhatja, azaz a Kereskedő maga nem köteles a Simple Fizetési rendszert implementálni, vagy azt más módon elérhetővé tenni, sem ahhoz bármilyen kapcsolódási felületet kialakítani.
II. Hatálybalépés
1. Az Oszkar.com telekocsi Kft. az Oldalon regisztráló vagy már regisztrált Kereskedők adatait, az Oldalon keresztül történő online kártyás fizetési opció biztosítása érdekében, automatikusan továbbítja az OTP Mobil-nak, a Kereskedők által adott adattovábbítási hozzájárulás alapján. Az adattovábbítás célja az adott Kereskedő bevizsgálása (továbbiakban: Bevizsgálás). A jelen Szerződés hatálybalépésének előfeltétele, hogy a Kereskedő OTP Mobil általi Bevizsgálása sikeres legyen (pozitív eredménnyel záruljon).
2. A Bevizsgálást az OTP Mobil haladéktalanul, de legkésőbb 7 munkanapon belül elvégzi, és a Bevizsgálás eredményéről a Kereskedőt írásban (e-mailben) haladéktalanul értesíti, másolatban az e-mailt a PARTNER is megkapja.
III. Elszámolás
1. Az OTP Mobil az általa a jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásért semmilyen díjat vagy jutalékot nem számít fel a Kereskedőnek, ugyanakkor az Oszkar-nak, a Kereskedő és az Oszkar között létrejött szerződésben megállapított 7,7% mértékű jutalék (továbbiakban: "Oszkar-jutalék") összegét, az Oszkar megbízásából jogosult visszatartani és azzal az Oszkar felé közvetlenül elszámolni.
2. Kereskedő tudomásul veszi, hogy az Oszkar-jutalékról számlát az Oszkar állít ki és küld meg a Kereskedőnek.
3. A Kereskedő kifejezetten elfogadja, hogy a Tranzakciókból eredő forgalmának Oszkar által az OTP Mobil felé közölt, az Oszkar-jutalékkal csökkentett összegét az OTP Mobil az Oszkar által megjelölt Pénzforgalmi bankszámlára utalja át.
4. A sikeres Tranzakcióknak az Oszkar által az OTP Mobil felé közölt tételes adatok szerinti pénzügyi elszámolása a Felek között az alábbiak szerint történik:

Forgalmi időszak Oszkar-analitika (Kereskedői forgalomról és Oszkar-jutalékról) esedékessége Elszámolási nap
szerdától keddig a Forgalmi időszakot követő első munkanap a Forgalmi időszakot követő csütörtök
Amennyiben az elszámolási nap nem munkanapra esik, akkor az OTP Mobil a következő munkanapon indítja el az utalást a Kereskedő részére.
Az OTP Mobil fenntartja magának a jogot, hogy az általa elvégzett Bevizsgálás alapján a fenti elszámolási rendtől eltérő Forgalmi időszakot kössön ki a Kereskedőnek. Ha a Kereskedő ezt az eltérő szerződéses feltételt nem fogadja el, azaz az elfogadás tényét e-mailben vagy egyéb online módon nem igazolja vissza, akkor a jelen Szerződés nem lép hatályba.
A HUF-alapú tranzakciók után járó kifizetések a Kereskedő alábbi pénzforgalmi bankszámlájára történnek:
Pénzforgalmi számlát vezető bank neve:
Pénzforgalmi számla száma:
A kifizetés devizaneme: HUF
5. Kereskedő tudomásul veszi, hogy Visszaterhelés (ún. "chargeback") esetén az OTP Mobil jogosult aszóban forgó összeget Kereskedő jövőbeni forgalmából levonni.
6. A Kereskedővel elszámolni, azaz az Oldalon az OTP Mobil fizetési szolgáltatásán keresztül történt sikeres tranzakciók összegéből az Oszkar-jutalékot visszatartani, és a fennmaradó összeget a Kereskedőnek átutalni kizárólag az OTP Mobil jogosult.
IV. Jutalékok, díjak
  Az OTP Mobil az általa a jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatásért a III/1. pontban rögzített mértékű jutalékot (Simple Jutalék) számítja fel a Kereskedőnek.
V. Kapcsolattartás
  Kereskedő bármilyen, a Simple Szolgáltatással kapcsolatos kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken fordulhat az OTP Mobil Ügyfélszolgálathoz:
  • telefon: +36 1 366 6611 +36 20 366 6611 +36 30 366 6611
  • e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu
VI. A Szerződés hatálya, felmondása
  A Szerződés felmondására vonatkozó részletes szabályokat a Kereskedői ÁSZF tartalmazza, de Felek kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül automatikusan az is, ha a Kereskedő megszűnik az Oldal felhasználója lenni (azaz, ha saját magát törli, vagy az Oszkar.com telekocsi Kft. őt a saját Általános Szerződési Feltételei alapján kizárja az Oldalról (mint Fizetési elfogadóhelyről)), vagy a Kereskedő és az Oszkar közt korábban létrejött szerződés bármilyen okból megszűnik.
VII. Egyéb feltételek
1. Jelen Szerződés érvényesen létrejön akkor, ha a Kereskedő a Szerződés legvégén található nyilatkozatot (kijelentést), az ott található négyzetet kipipálva/beikszelve megerősíti szerződéskötési szándékát. Amennyiben a Kereskedő az előbbiekben írt módon nem erősíti meg szerződéskötési szándékát, akkor jelen Szerződés nem jön létre.
2. A jelen - fentiek szerint szabályosan, elektronikus úton létrejövő - Szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, és minden olyan kérdésben, melyet a jelen Szerződés nem szabályoz, a Kereskedői ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.


Kelt: 2022 May. 23.

Kijelentem, hogy a fenti rendelkezések saját szerződéses akaratommal teljes mértékben megegyeznek, egyúttal elfogadom a Simple Kereskedői ÁSZF-jének rendelkezéseit, valamint a Simple Adatkezelési nyilatkozatát.
X